REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Mesele vegetariene sunt o bucurie. Iti oferim premii pentru bucatarie!”

Campanie promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 01 martie 2022 – 31 mai 2022

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala “Mesele vegetariene sunt o bucurie. Iti oferim premii pentru bucatarie!” (denumita in continuare „Campania) este organizata si desfasurata de Sano Vita S.R.L., o societate cu raspundere limitata romana, cu sediul in Păușești Măglași, Str.Industriei, nr.89, sat Ulmețel, jud.Vâlcea, avand codul unic de inregistrare RO7852913, atribut fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul  J38/692/1995, care detine conform legii calitatea de operator de date cu caracter personal si prelucreaza datele cu caracter personal ale participanților la Campanie, legal reprezentată prin Mircea Stoica, in calitate de Administrator (denumita in continuare "Organizatorul”;

 

1.2.    Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament, pe care participantii la Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).

 

1.3.     Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit, oricarui solicitant, pe toata durata de desfasurare a Campaniei,  accesand site-ul www.campanie-sanovita.ro si www.sanovita.ro

 

1.4.    Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate cu si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.

          

1.5.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi durata, pe parcursul desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Actul aditional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat si pe site-ul www.campanie-sanovita.ro si www.sanovita.ro

 

1.6.    Campania “Mesele vegetariene sunt o bucurie. Iti oferim premii pentru bucatarie!” se desfasoara prin intermediul Agentiei Create Direct SRL (denumita in continuare “Agentia” ) cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13124/2004, cod fiscal RO16678558, reprezentata legal de Dl. Cosmin Lacatusu in calitate de Reprezentant Legal.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

2.1      Regulament Oficial („Regulamentul”) este redactat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; cu prevederile Legii 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/ 2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI PERIOADA CAMPANIEI

 

3.1.    Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 01.03.2022 (ora 00:00:01, ora Romaniei) – 31.05.2022 (ora 23:59:59, inclusiv, ora Romaniei), (denumita in continuare „Perioada Campaniei”), prin intermediul site-ului www.campanie-sanovita.ro, (denumit in continuare „Site-ul Campaniei”) , conform prezentului Regulament Oficial.

 

3.2.    Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

4.1.     Produsele participante la Campanie (denumite in continuare in mod colectivProduse participante” sau individual Produs participant) sunt toate produsele ce includ pe ambalaj marca Sano Vita care pot contine sau nu comunicarea Campaniei,  in orice cantitate si/ sau ambalaj,  comercializate in orice magazin de pe teritoriul Romaniei ( magazin fizic sau online ) pe Durata Campaniei. Suplimentele alimentare din gama SanoVita Wellness nu sunt produse ce participa la campanie.

 

4.2.    Dupa incheierea Campaniei, Produsele participante mentionate mai sus isi pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei, sau in afara Perioadei Campaniei, in alte zile decat cele cuprinse in Perioada Campaniei.

 

4.3      Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

5.1.    Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual Participant” si colectiv „Participanti”).

 

5.2.    La campanie nu au dreptul sa participe urmatoarele categorii de persoane:

(i)     Persoanele care nu indeplinesc conditiile mentionate in Art. 5.1;

(ii)    Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii)  Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror altor societati/ entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

 

5.3.    Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

 

5.4.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.2. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE SI UTILIZAREA ACESTORA

 

6.1.    In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii/ categorii de premii:

Nr crt

Tip premiu

Descriere Premiu

Cantitate

Valoare unitara LEI, TVA inclus

Valoare totala LEI,

TVA inclus

Valoare individuala bruta LEI

( inclusiv TVA si impozit )

Total valoare bruta premii LEI ( inclusiv TVA si impozite )

1

Zilnice

Nutribulet

55

184.82

10.165

184.82

10.165

2

Saptamanale

Robot Bucatarie Bosch

8

   479.99

3.839,92

479.99

3.839,92

3

Marele Premiu

Voucher Electronic Emag, 30 vouchere electronice x 500 Ron fiecare

1

 

 

    15.000

15.000

16.600

16.600

TOTAL VALOARE PREMII

15.664,81

29.004,92

17.264,81

30.604,92

 

 6.2.   Valoarea totala a premiilor, inclusiv TVA si impozit aferent, este de 30.604.92 RON.

 6.3.  Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

 6.4.   In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga prin tragere la sorti un singur premiu din aceeasi categorie de premii, pe toata durata campaniei.

 

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

 

7.1       Conditii privind inscrierea in Campanie

7.1.1   Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a)      Participantul are drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;

b)     Participantul achizitioneaza Produse Participante (Produsele participante la Campanie sunt toate produsele ce includ pe ambalaj marca Sano Vita care pot contine sau nu comunicarea Campaniei,  in orice cantitate si/ sau ambalaj,  comercializate in orice magazin de pe teritoriul Romaniei ( magazin fizic sau online ) pe Durata Campaniei. Suplimentele alimentare din gama SanoVita Wellness nu sunt produse ce participa la campanie.) de minim 25 RON (TVA inclus) pe acelasi bon fiscal / factura fiscala in perioada 01.03.2022 (ora 00:00:01, ora Romaniei) – 31.05.2022 (ora 23:59:59, inclusiv, ora Romaniei). Pot fi prezente unul sau mai multe Produse Participante (specificate pe acelasi bon fiscal ), dar participantul poate înregistra un numar de bon fiscal, impreuna cu data bon si valoare bon, o singura data pe întreaga perioada a Campaniei.

c)      Participantul pastreaza bonul fiscal / factura ficala in original, documentul trebuind sa fie prezentat pentru validarea oricarui castig, conform descrierii din Sectiunea 9.

d)     Participantul se inscrie in Campanie exclusiv prin accesarea website-ului www.campanie-sanovita.ro, completarea datelor obligatorii din formular ( telefon mobil, numar bon / factura,  data de emitere bon / factura, valoarea bonului fiscal / facturii fiscale ce atesta achizitia de Produse Participante in cuantum de minim 25 RON (TVA inclus), judet si localitate ), respectand conditiile solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 7.2 de mai jos;

e)     Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Campaniei, 01.03.2022 (ora 00:00:01, ora Romaniei) – 31.05.2022 (ora 23:59:59, inclusiv, ora Romaniei ).

f)       Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila Orange, Vodafone, Telekom si Digi;

g)      Un Participant unic (identificat prin numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea numarului de bon fiscal / factura fiscala, a datei de emitere a bonului fiscal / facturii fiscale si a valorii bonului fiscal / facturii fiscale ), va putea inscrie in Campanie un numar maxim de 10 bonuri fiscale / facturi fiscale pe saptamana in perioada de desfasurare a Campanie.

Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele numere de bonuri / facturi valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.

h)     Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon utilizat pentru inscrierea numarului, datei si valorii bonului fiscal / facturii fiscale.

i)       Inregistrarea unui numar de bon fiscal / factura fiscala, impreuna cu data bon / factura si valoare bon / factura, poate fi realizata o singura data si numai prin modalitatea prevazuta in Sectiunea 7.2. In cazul in care acelasi numar de bon fiscal / factura fiscala, impreuna cu data bonului / facturii si valoarea bonului fiscal / facturii fiscale, va fi receptionat de catre Organizator ca fiind transmis de pe doua sau mai multe numere de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii numarului de tranzactie.

7.1.2   In urma introducerii numarului de telefon, a numarului, datei, a valorii tranzactiei, a judetului si a localitatii, participantul va primi un un mesaj pe website-ul Campaniei conform articolului 7.2.1.

 

7.2       Modalitatile de inscriere in Campanie

Participantii se pot inscrie in Campanie prin urmatoarea modalitate:

 

7.2.1 Online - prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului www.campanie-sanovita.ro .

Formularul de inscriere contine urmatoarele campuri si bife:

·                   Numar de telefon (camp obligatoriu)

·                Numarul ce se regaseste tiparit pe bonul fiscal / factura fiscala  (camp obligatoriu)

·                Data emiterii bonului fiscal / facturii fiscale ( camp obligatoriu )

·                Valoare bon fiscal / factura fiscala ( camp obligatoriu )

·                Judet ( camp obligatoriu )

·               Localitate ( camp obligatoriu )

 

Participantul accepta termenii si conditiile de participare stipulate prin prezentul Regulament si de asemenea ca a luat la cunostinta nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei, prin intermediul urmatoarei bife:

·                   Am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile si regulamentul promotiei  

 [ ] DA

·                   „Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform notei de informare”  [ ] DA 

In cazul in care Participantul nu confirma, chiar si din eroare, mentiunile de mai sus, inscrierea nu va putea fi finalizata.

Toate campurile formularului sunt obligatorii. Nebifarea campurilor duce la imposibilitatea inscrierii in Campanie.

 

Pentru ca inscrierea sa fie valida, dupa completarea corecta a informatiilor solicitate in formular, Participantul trebuie sa apese butonul „Trimite”.

 

Mesaje de raspuns in urma inscrierii Online.

Dupa finalizarea inscrierii, Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:

 

a.  In timpul inscrierii, in cazul in care Participantul nu completeaza toate campurile obligatorii, va primi mesajul „Te rugam completeaza toate campurile obligatorii. Pentru detalii acceseaza sectiunea Regulament.”

 

b.  In timpul inscrierii, in cazul in care Participantul a completat toate campurile obligatorii,  va primi mesajul: „“Felicitari! Ai incarcat datele cu succes! Pastreaza bonul fiscal pentru validare.”

 

c.   Daca acelasi numar de bon fiscal / factura fiscala, cu aceeasi data de emitere bon / factura si  aceeasi valoare, este inscris de mai multe ori, folosind in formularul de inscriere acelasi numar de telefon sau numere de telefoane diferite, Participantului i se va afisa mesajul: „Acest bon a mai fost folosit. Participa cu un alt bon fiscal. Pentru detalii accesati sectiunea Regulament.”

 

Avand in vedere datele comparate (data bon, numar bon, valoare bon ) sansele unor dubluri legitime, chiar daca nu pot fi excluse, sunt extrem de reduse. Organizatorul si Agentia nu accepta nicio raspundere pentru cazurile in care titular legitim al unui bon nu poate inregistra bonul in Campanie urmare a unei inregistrari anterioare a unui bon cu aceeas data, numar, valoare.

 

d.   Un Participant poate inscrie maximum 10 numere aferente a 10 bonuri / facturi intr-o saptamana de concurs utilizand acelasi numar de telefon. Daca incearca sa inscrie cel de-al 11-lea numar de bon fiscal / factura fiscala, acestuia i se va afisa urmatorul mesaj: „Ati depasit limita maxima de 10 inscrieri in aceasta saptamana. Pentru detalii accesati sectiunea Regulament.

 

7.3       Un numar de bon fiscal / factura fiscala, impreuna cu data bonului / facturii si valoarea bonului fiscal / facturii fiscale, poate fi inregistrat valid o singura data in Campanie.

CHIAR DACA PARTICIPANTII LA CAMPANIE ACHIZITIONEAZA, CONFORM ACELUIASI BON FISCAL / FACTURA FISCALA, MAI MULTE PRODUSE PARTICIPANTE, ACESTIA VOR PUTEA INSCRIE VALID IN CAMPANIE NUMARUL BONULUI FISCAL / FACTURII FISCALE O SINGURA DATA, INDIFERENT DE NUMARUL TOTAL AL PRODUSELOR PARTICIPANTE ACHIZITIONATE SAU DE VALOAREA TOTALA A ACESTORA.

 

Un participant se poate inscrie de mai multe ori in cadrul Campaniei, fiecare inscriere unica valida, respectiv fiecare inscriere efectuata folosind un nou numar de bon fiscal / factura fiscala, impreuna cu data de emitere bon fiscal / factura fiscala si valoare bon fiscal / factura fiscala care sa respecte criteriile specificate in prezentul Regulament, fiind considerata o sansa in cadrul tragerilor la sorti.

 

7.4       Un Participant poate avea mai multe sanse de castig in cadrul tragerilor la sorti, insa nu are posibilitatea de a castiga mai mult de un singur premiu, din aceeasi categorie, oferit prin tragere la sorti in cadrul Campaniei, chiar daca este extras de mai multe ori in baza inscrierilor sale succesive, inclusiv in ipoteza in care a folosit numere de telefon diferite pentru inscrierea in Campanie.

          

7.5       Participantii au obligatia de a pastra BONUL FISCAL / factura fiscala inscris/a in Campanie, in original, pana la momentul inmanarii premiului, ACESTEA fiind necesarE pentru validare in cazul castigului.

           IN CAZUL IN CARE PARTICIPANTUL DECLARAT CASTIGATOR NU POATE PREZENTA BONUL FISCAL / FACTURA FISCALA IN ORIGINAL, CARE SA ATESTE ACHIZITIA PRODUSELOR PARTICIPANTE, CONFORM REGULAMENTULUI OFICIAL, PARTICIPANTUL RESPECTIV NU VA FI VALIDAT CASTIGATOR SI VA PIERDE ORICE DREPT DE A SOLICITA ACORDAREA PREMIULUI DE CATRE ORGANIZATOR.

 

7.6       Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de frauda. In cazul in care un participant, identificat prin numarul acestuia de telefon, atrage atentia prin numarul excesiv de participari, posesorul numarului de telefon va Putea fi contactat si i se va PUTEA solicita sa prezinte toate BONURILE fiscale / FACTURILE FISCALE SAU, ALEATORIU, ANUMITE BONURI fiscale / FACTURI FISCALE aferente acestora, inscrise in campanie. In cazul in care participantul refuza sa prezinte aceste BONURI fiscale / FACTURI FISCALE inscrise in Campanie, acestuia i se va Putea bloca accesul in cadrul Campaniei si i se vor Putea anula inscrierile anterioare in Campanie.

 

 

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

 

8.1       Premiile Campaniei se vor acorda conform descrierii de mai jos:

a.      Premiul Mare – va fi acordat prin tragere la sorti, pentru intreaga perioada de desfasurare a Campaniei, conform specificatiilor de la art. 8.2 si 8.3;

b.      Premiile saptamanale – vor fi acordate prin tragere la sorti, cate un premiu pentru fiecare saptamana din perioada 01 martie 2022 – 24 aprilie 2022, parte a perioadei de desfasurare a Campaniei, conform specificatiilor de la art. 8.2 si 8.3;

c.      Premiile zilnice vor fi acordate prin tragere la sorti, cate un premiu pentru fiecare zi din perioada 01 martie 2022 – 24 aprilie 2022, parte a perioadei de desfasurare a Campaniei, conform specificatiilor de la art. 8.2 si 8.3.

 

8.2       Tragerile la sorti

Tragerile la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei se vor efectua printr-un sistem electronic de extragere securizat, mai exact, tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide efectuate in Campanie conform perioadelor descrise la la art. 8.3, pentru fiecare tip de premiu in parte.

Tragerile la sorti se vor desfasura in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, in prezenta unui notar public si a unui reprezentant al Organizatorului.

Prin inscrierea valabila in Campanie, orice Participant dobandeste vocatia de a castiga 1 (un) singur premiu din aceeasi categorie de premii.

Nu este permis ca un Participant sa cumuleze premii similare la tragerile la sorti organizate in date diferite sau in aceeasi data.

 

8.3      Premiile Campaniei, se vor acorda prin trageri la sorti periodice in urmatoarele date, cu luarea in considerare a perioadei in care a fost efectuata inscrierea:

-        Prima tragere la sorti se va efectua in data de 11  martie 2022, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

·        1 ( un ) castigator pentru premiul saptamanal, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament.

Pentru aceasta saptamana  de Campanie se vor lua in considerare toate inregistrarile valide din fiecare zi, efectuate in intervalul orar 01 martie 2022 00:00:01 – 7 martie 2022 ora 23:59:59.

 

·        7 ( sapte ) castigatori pentru premiile zilnice, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament. Pe baza inscrierilor in Campanie efectuate in fiecare zi de campanie din aceasta perioada.

Pentru fiecare zi de Campanie se vor lua in considerare toate inregistrarile valide din fiecare zi, efectuate dupa cum urmeaza:

- pentru ziua 1 – se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 01 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

-pentru ziua 2 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 02 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 3 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 03 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 4 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 04 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 5 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 05 martie, ora 00:00:01 – 23:59:59

- pentru ziua 6 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 06 martie, ora 00:00:01 – 23:59:59

- pentru ziua 7 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 07 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

 

-       A doua tragere la sorti se va efectua in data de 18  martie 2022, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

·        1 ( un ) castigator pentru premiul saptamanal, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament.

Pentru aceasta saptamana  de Campanie se vor lua in considerare toate inregistrarile valide din fiecare zi, efectuate in intervalul orar 08 martie 2022 00:00:01 – 14 martie 2022 ora 23:59:59.

·        7 ( sapte ) castigatori pentru premiile zilnice, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament. Pe baza inscrierilor in Campanie efectuate in fiecare zi de campanie din aceasta perioada.

Pentru fiecare zi de Campanie se vor lua in considerare toate inregitrarile valide din fiecare zi, efectuate dupa cum urmeaza:

- pentru ziua 1 – se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 08 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

-pentru ziua 2 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 09 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 3 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 10 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 4 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 11 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 5 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 12 martie, ora 00:00:01 – 23:59:59

- pentru ziua 6 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 13 martie, ora 00:00:01 – 23:59:59

- pentru ziua 7 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 14 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

 

 

-       A treia  tragere la sorti se va efectua in data de 25 martie 2022, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

·        1 ( un ) castigator pentru premiul saptamanal, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament.

Pentru aceasta saptamana  de Campanie se vor lua in considerare toate inregistrarile valide din fiecare zi, efectuate in intervalul orar 15 martie 2022 00:00:01 – 21 martie 2022 ora 23:59:59.

 

·        7 ( sapte ) castigatori pentru premiile zilnice, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament. Pe baza inscrierilor in Campanie efectuate in fiecare zi de campanie din aceasta perioada.

Pentru fiecare zi de Campanie se vor lua in considerare toate inregitrarile valide din fiecare zi, efectuate dupa cum urmeaza:

- pentru ziua 1 – se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 15 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

-pentru ziua 2 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 16 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 3 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 17 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 4 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 18 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 5 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 19 martie, ora 00:00:01 – 23:59:59

- pentru ziua 6 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 20 martie, ora 00:00:01 – 23:59:59

- pentru ziua 7 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 21 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

 

 

-       A patra   tragere la sorti se va efectua in data de 01 aprilie  2022, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

·        1 ( un ) castigator pentru premiul saptamanal, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament.

Pentru aceasta saptamana  de Campanie se vor lua in considerare toate inregistrarile valide din fiecare zi, efectuate in intervalul orar 22 martie 2022 00:00:01 – 28 martie 2022 ora 23:59:59.

 

·        7 ( sapte ) castigatori pentru premiile zilnice, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament. Pe baza inscrierilor in Campanie efectuate in fiecare zi de campanie din aceasta perioada.

Pentru fiecare zi de Campanie se vor lua in considerare toate inregitrarile valide din fiecare zi, efectuate dupa cum urmeaza:

- pentru ziua 1 – se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 22 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

-pentru ziua 2 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 23 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 3 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 24 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 4 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 25 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 5 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 26 martie, ora 00:00:01 – 23:59:59

- pentru ziua 6 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 27 martie, ora 00:00:01 – 23:59:59

- pentru ziua 7 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 28 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

 

 

-       A cincea  tragere la sorti se va efectua in data de 08 aprilie  2022, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

·        1 ( un ) castigator pentru premiul saptamanal, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament.

Pentru aceasta saptamana  de Campanie se vor lua in considerare toate inregistrarile valide din fiecare zi, efectuate in intervalul orar 29 martie 2022 00:00:01 – 04 aprilie 2022 ora 23:59:59.

 

·        7 ( sapte ) castigatori pentru premiile zilnice, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament. Pe baza inscrierilor in Campanie efectuate in fiecare zi de campanie din aceasta perioada.

Pentru fiecare zi de Campanie se vor lua in considerare toate inregitrarile valide din fiecare zi, efectuate dupa cum urmeaza:

- pentru ziua 1 – se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 29 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

-pentru ziua 2 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 30 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 3 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 31 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 4 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 01 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 5 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 02 martie, ora 00:00:01 – 23:59:59

- pentru ziua 6 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 03 martie, ora 00:00:01 – 23:59:59

- pentru ziua 7 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 04 martie, ora 00:00:01 - 23:59:59

 

-       A sasea  tragere la sorti se va efectua in data de 15 aprilie  2022, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

·        1 ( un ) castigator pentru premiul saptamanal, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament.

Pentru aceasta saptamana  de Campanie se vor lua in considerare toate inregistrarile valide din fiecare zi, efectuate in intervalul orar 05 aprilie 2022 00:00:01 – 11 aprilie 2022 ora 23:59:59.

 

·        7 ( sapte ) castigatori pentru premiile zilnice, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament. Pe baza inscrierilor in Campanie efectuate in fiecare zi de campanie din aceasta perioada.

Pentru fiecare zi de Campanie se vor lua in considerare toate inregitrarile valide din fiecare zi, efectuate dupa cum urmeaza:

- pentru ziua 1 – se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 05 aprilie, ora 00:00:01 - 23:59:59

-pentru ziua 2 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 06 aprilie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 3 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 07 aprilie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 4 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 8 aprilie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 5 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 9 aprilie, ora 00:00:01 – 23:59:59

- pentru ziua 6 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 10 aprilie, ora 00:00:01 – 23:59:59

- pentru ziua 7 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 11 aprilie , ora 00:00:01 - 23:59:59

 

                             

 

A saptea tragere la sorti se va efectua in data de 26 aprilie  2022, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

·        1 ( un ) castigator pentru premiul saptamanal, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament.

Pentru aceasta saptamana  de Campanie se vor lua in considerare toate inregistrarile valide din fiecare zi, efectuate in intervalul orar 12 aprilie 2022 00:00:01 – 18 aprilie 2022 ora 23:59:59.

 

·        7 ( sapte ) castigatori pentru premiile zilnice, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament. Pe baza inscrierilor in Campanie efectuate in fiecare zi de campanie din aceasta perioada.

Pentru fiecare zi de Campanie se vor lua in considerare toate inregitrarile valide din fiecare zi, efectuate dupa cum urmeaza:

- pentru ziua 1 – se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 12 aprilie, ora 00:00:01 - 23:59:59

-pentru ziua 2 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 13 aprilie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 3 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 14 aprilie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 4 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 15 aprilie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 5 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 16 aprilie, ora 00:00:01 – 23:59:59

- pentru ziua 6 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 17 aprilie, ora 00:00:01 – 23:59:59

- pentru ziua 7 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 18 aprilie , ora 00:00:01 - 23:59:59

 

-       A opta tragere la sorti se va efectua in data de 2 mai 2022, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

·        1 ( un ) castigator pentru premiul saptamanal, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament.

Pentru aceasta saptamana  de Campanie se vor lua in considerare toate inregistrarile valide din fiecare zi, efectuate in intervalul orar 19 aprilie 2022 00:00:01 – 24 aprilie 2022 ora 23:59:59.

 

·        6 ( sase ) castigatori pentru premiile zilnice, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament. Pe baza inscrierilor in Campanie efectuate in fiecare zi de campanie din aceasta perioada.

Pentru fiecare zi de Campanie se vor lua in considerare toate inregitrarile valide??? din fiecare zi, efectuate dupa cum urmeaza:

- pentru ziua 1 – se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 19 aprilie, ora 00:00:01 - 23:59:59

-pentru ziua 2 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 20 aprilie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 3 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 21 aprilie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 4 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 22 aprilie, ora 00:00:01 - 23:59:59

- pentru ziua 5 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 23 aprilie, ora 00:00:01 – 23:59:59

- pentru ziua 6 - se va efectua pe baza incrierilor valide in Campanie efectuate in data de 24 aprilie, ora 00:00:01 – 23:59:59

 

-       A noua tragere la sorti se va efectua in data de 7 iunie 2022, in cadrul careia se va desemna castigatorul Marelui Premiu, conform Sectiunii 6.1 din prezentul Regulament.

 

Pentru aceasta tragere la sorti  se vor lua in considerare toate inregistrarile valide din fiecare zi a campaniei, efectuate in intervalul orar 01 martie 2022 – ora 00:00:01 si pana la  31 mai 2022 ora 23:59:59, ora Romaniei.

 

ATENTIE !

 

ORGANIZATORUL VA PUTEA FI NEVOIT SA MODIFICE ASPECTE LEGATE DE DERULAREA CAMPANIEI, INCLUSIV  DATELE TRAGERILOR LA SORTI, IN CONDITIILE PREVAZUTE LA ART. 1.5 DIN PREZENTUL REGULAMENT !

 

PARTICIPANTII TREBUIE SA SE ASIGURE CA PASTREAZA BONURILE FISCALE / FACTURILE FISCALE, IN ORIGINAL, PE INTREAGA PERIOADA A CAMPANIEI, IMPLICIT PANA LA PUBLICAREA TUTUROR CASTIGATORILOR PE WWW.CAMPANIE-SANOVITA.RO SI WWW.SANOVITA.RO.

 

8.4 Premiile Campaniei vor fi acordate castigatorilor in urma procesului de validare descris in Sectiunea 9 a prezentului Regulament.

8.5 Pana la validarea finala, un Participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “Potential castigator”.

 

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE A CASTIGATORILOR SI INMANAREA PREMIILOR

 

9.1      Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

 

9.2      Pentru a putea intra in posesia premiilor, participantii la Campanie trebuie sa pastreze in original si in stare buna/ nedeteriorata TOATE BONURILE FISCALE / FACTURILE FISCALE ALE CAROR NUMERE, data si valoare AU FOST INREGISTRATE IN CAMPANIE pana la primirea premiului. Este interzisa reproducerea si falsificarea bonurilor fiscale / facturilor fiscale inscrise in Campanie, precum si alterarea, in orice mod, a celor originale.

                 

9.3      Castigatorii premiilor vor fi contactati telefonic de catre Agentie, in vederea anuntarii lor, in maxim 5 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori. Agentia va efectua maxim 3 apeluri in vederea instiintarii, acestea fiind efectuate in intervalul orar 09:00 – 18:00, in termen de maxim 3 zile lucratoare. In cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din motive independente de vointa Organizatorului (daca Participantii nu raspund la telefon, se inregistreaza in Campanie cu numere de telefon fictive, nu se afla in aria de acoperire, au telefonul inchis etc.), sau refuza prezentarea bonurilor fiscale / facturilor fiscale extrase castigatoare, se va trece la apelarea rezervelor in ordinea in care au fost extrase.

 

9.4      Pentru a parcurge procedura de validare Participantul va furniza Organizatorului, in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

           Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

1.        In urma acceptului inregistrarii apelului, Participantului i se va solicita sa:

a.    Declare daca mai detine bonul fiscal / factura fiscala cu care s-a inscris in Campanie si care dovedeste achizitia de Produse Participante (unul sau mai multe), pe parcursul perioadei de desfasurare a Campaniei, 01.03.2022 (ora 00:00:01, ora Romaniei) – 31.05.2022 (ora 23:59:59, inclusiv, ora Romaniei) .

Restul pasilor de validare vor fi parcursi numai daca raspunsul este pozitiv.

Daca raspunsul este negativ, acesta va conduce la invalidarea Participantului si se vor contacta rezervele, in ordinea extragerii acestora.

b.  Declare urmatoarele informatii: numarul, data, valoarea bonului fiscal / facturii fiscale desemnat /a castigator / castigatoare, nume, prenume, data nasterii, adresa de e-mail si adresa de livrare a premiului.

c.    Trimita urmatoarele documente in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul convorbirii:

o   copia bonului fiscal / facturii fiscal cu care s-a inscris in Campanie, cu toate datele vizibile, si a fost extras castigator prin tragere la sorti pentru premiile zilnice, saptamanale si Marele Premiu

o   copia unui act de identitate (BI/ CI), pentru Marele Premiu care depaseste valoarea de 600 lei.

Copia actului de identitate este necesara identificarii CNP-ului castigatorului pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de Codul Fiscal privind premiul ce urmeaza a-i fi acordat, mai precis de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (intrucat Marele Premiu acordat in cadrul prezentei Campanii depaseste pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal), precum si pentru verificarea varstei minime .

 

Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat transmis de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.

Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de primirea link-ului, Participantul va fi invalidat si se va contacta rezerva aferenta, in ordinea extragerii acesteia.

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care ceva este in neregula cu documentul/ele primit/e, acesta va fi contactat si rugat sa reincarce documentul/ele la link-ul pe care l-a primit in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare. Daca si ulterior reincarcarii ceva un este in regula sau daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de primirea link-ului, Participantul va fi invalidat si se va contacta rezerva aferenta, in ordinea extragerii acesteia.

2.        In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 (trei) zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in copia bonului fiscal / facturii fiscale desemnat / a castigator / castigatoare in Campanie si, daca este cazul, copia unui act de identitate (BI/ CI), cu toate datele de pe aceasta vizibile in maximum 3 (trei) zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea extragerii acestora.

3.        Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele la link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte in termen de 2 ( doua ) zile lucratoare sau daca si ulterior reincarcarii acestea nu  sunt corecte, acesta va fi invalidat si se va contacta rezerva aferenta.

 

9.5      Pentru ca un Participant sa fie validat castigator al unui premiu oferit in cadrul acestei Campanii, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

ü  sa indeplineasca conditiile de participare stipulate in prezentul Regulament Oficial;

ü  sa poata sa fie contactat la numarul de telefon mobil cu care s-a inregistrat in Campanie in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator;

ü  sa nu mai fi fost desemnat castigator anterior pentru un alt premiu din aceeasi categorie in cadrul acestei Campanii, chiar daca a folosit numere de telefon diferite pentru inscrierea in Campanie;

ü  sa comunice Organizatorului/ Agentiei numele si prenumele, adresa de livrare la care doreste sa fie expediat premiul, in cazul premiilor zilnice si saptamanale si adresa de email la care doreste sa fie expediat Marele Premiu – Voucherele Electronice Emag

ü  sa trimita in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data contactarii telefonice, accesand link-ul securizat transmis de Organizator catre adresa de email sau prin SMS , copia/ poza bonului fiscal / facturii fiscale extras/a castigator/ castigatoare, care atesta achizitia Produselor participante, si, daca este cazul, copia unui act de identitate (BI/ CI), conform Regulamentului Oficial;

 

9.6      Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, decizia Organizatorului fiind definitiva.

          

 

9.7      Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea extragerii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile prevazute de Regulament se vor avea in vedere celelalte rezerve ( daca acestea exista conform Regulament ), in ordinea desemnarii acestora si se va relua procedura de contactare si validare descrisa anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului, decizia Organizatorului fiind definitiva. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

 

9.8      Nici Organizatorul si nici Agentia nu pot fi facuti raspunzatori pentru documentele trimise de Participant in vederea validarii care nu ajung la Organizator/ Agentie din motive dincolo de puterea de control a acestora.

 

9.9      Nici Organizatorul si nici Agentia nu pot fi facuti responsabili pentru cazul in care un Participant nu poate fi contactat din motive dincolo de vointa si puterea de control a Organizatorului si/ sau a Agentiei (incluzand dar fara a se limita la: nr de telefon invalid/ incorect/ incomplet, adresa de e-mail incorecta/ incompleta etc).

 

9.10   Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie (un numar de inscrieri valide efectuate mai mic decat numarul premiilor) pana la data incheierii campaniei, 30 septembrie 2022, ora 23:59:59, ora Romaniei.

 

9.11   Anuntarea Castigatorilor si a premiilor castigate se va realiza prin publicare pe site-urile  www.campanie-sanovita.ro si pe www.sanovita.ro, in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data validarii acestora.

 

9.12   Premiile zilnice si saptamanle ale Campaniei vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a Castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe www.campanie-sanovita.ro si pe www.sanovita.ro.

 

9.13   Premiile zilnice si saptamanale ale Campaniei vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului, premiul ramanand in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

9.14   Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

           In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa indicata in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

9.15   Marele Premiu al Campaniei, Vocuherele Electronice Emag, va fi expediat Castigatorului la adresa de email mentionata in procesul de validare de la punctul 9.4 si poate fi folosit pe site-ul www.emag.ro, avand o valabilitate de 6 luni de la data emiterii.

 

9.16   Erorile sau omisuiunile privind datele personale furnizate Organizatorului de catre Participanti nu atrag raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact, furnizate de participanti, fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

 

 

SECTIUNEA 10. ERORI ALE BONURILOR FISCALE & BONURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

 

10.1     Inscrierile in Campanie sau solicitarile efectuate in baza unor bonuri fiscale / facturi fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate etc. Nu vor fi luate in considerare de catre Organizator, in vederea acordarii premiilor.

 

10.2     Organizatorul acestei Campanii, nu isi asuma nicio raspundere pentru astfel de bonuri  / facturi (deteriorate, falsificate, pierdute etc.) sau care nu corespund acestui Regulament Oficial, si nici pentru orice alte acte sau fapte, independente de Organizator, care ar putea afecta dreptul unei persoane de participare la prezenta Campanie, si nu va acorda premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale / facturi fiscale , care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial. Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio situatie care nu rezulta din culpa sa exclusiva.

 

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

 

11.1   Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate in conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

 

11.2   Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii posesori ai unor bonuri fiscale / facturi fiscale considerate invalide conform acestui Regulament Oficial sau ai unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Raspunderea Organizatorului si a Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

11.3   Organizatorul si Agentia nu isi asuma raspunderea:

§  pentru numerele de bonuri fiscale / facturi fiscale incomplete, inexacte sau incorecte inscrise in Campanie, precum si pentru numerele de bon fiscal / factura fiscala inscrise inainte sau dupa Perioada Campaniei;

§  pentru neprimirea, pierderea sau primirea cu intarziere a formularelor trimise prin intermediul site-ului, respectiv neprimirea, pierderea sau primirea intarziata a SMS-urilor / e-mail-urilor trimise de catre Organizator Participantilor si invers, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la, defectiuni sau probleme tehnice ce tin de retelele de telefonie, retelele de internet, retelele de curent electric etc);

§  daca numarul de telefon indicat la inscrierea in Campanie nu poate fi utilizat pentru contactarea si identificarea Participantilor (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc). In acest caz, Organizatorul nu il va putea contacta pe Participant in eventualitatea unui castig;

§  pentru intreruperile neanuntate ale serviciilor oferite de catre terti - nefunctionalitati ale furnizorilor de telefonie mobila, internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de curent electric etc; inclusiv din cauza aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens sau altor motive independente de Organizator.

§  eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscrierea in Campanie;

§  situatiile in care consumatorii achizitioneaza pe Perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie.

§  pentru pierderea si/ sau deteriorarea bonurilor fiscale / facturilor fiscale aflate in posesia Participantilor;

§  eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale / facturilor fiscale  inscrise in Campanie;

§  eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;

§  erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate, care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii/ contactarii unui castigator;

§  imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator;

§  cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

§  derularea activitatilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet, cat si a serverelor ce gazduiesc site-ul, cat si alte servicii de care functionalitatea site-ului este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, site-ul Campaniei nu poate fi accesat in vederea consultarii Regulamentului Oficial si/ sau actelor aditionale ale acestuia.

§  Inscrierile efectuate prin WEB trimise in afara Duratei Campaniei mentionate mai sus;

§  Inscrierile prin WEB  care nu sunt efectuate prin utilizarea unui numar de telefon personal si activ din retelele Vodafone, Orange, Telekom si Digi;

§  Erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii castigatorului;

§  Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de vointa si puterea de control a Organizatorului;

§  Cazurile in care castigatorul/ rezervele nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

§  Oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa si puterea de control a Organizatorului;

§  Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea in campanie nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc), sau are ca titular alta persoana decat Participantul si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.

§  Situatiile in care numarul de telefon furnizat de Participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa si puterea de control a Organizatorului;

§  Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici/ furnizorilor de internet, cauzate de aglomerari ale retelelor pe perioadele de trafic intens sau alte situatii;

§  Situatiile in care consumatorii achizitioneaza pe Durata Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie sau din alte magazine fata de cele participante la Campanie.

§  Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii in termenele prevazute in prezentul Regulament;

§  Organizatorul nu va fi raspunzator pentru orice defectiuni ale premiilor, conditii asociate de furnizor voucherele si in general pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

§  Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat, etc;

§  Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.

§  Orice situatie, imprejurare, cauzata sau in legatura cu existenta sau raspandirea coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2).

§  Situatiile prevazute in prezentul articol sunt cu titlu exemplificativ.

 

11.4   Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Aparitia sau existenta vreunei dispute sau litigiu referitor la acordarea premiilor nu va influenta principiul potrivit caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial si care face dovada participarii valabile in Campanie. Din momentul primirii premiilor de catre castigatori, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

 

11.5   Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii efective a mesajelor/ inscrierilor de catre Participanti.

 

11.6   Dovada de expediere a inscrierilor nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre Organizator.

 

11.7   Organizatorul are dreptul de a invalida inscrierile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare.

 

11.8   Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

 

11.9   Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza bunul mers al Campaniei.

 

11.10 Organizatorul Campaniei va acorda premii numai castigatorilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada inscrierii in cadrul Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/ sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/ anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta.

 

11.11 Organizatorul si Agentia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei si/ sau a Organizatorului/ Agentiei ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul si Agentia isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din randul Participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

          

           Tentativa de frauda va avea ca efect descalificarea respectivului participant pentru intreaga Perioada a Campaniei si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

           Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a sesiza organele competente in vederea cercetării unor asemenea fapte, pe baza dovezilor de care dispune. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente sau asimilate Campaniei, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informatii/ identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.

 

11.12 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe, indirecte sau de oricare alta natura, care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte savarsite cu intentie de catre acesta.

 

11.13 Organizatorul si societatile implicate in Campanie:

·        nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul preluarii lui de catre Castigator;

·        sunt exonerate de orice raspundere pentru eventualele prejudicii suferite de catre Castigator in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/ sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

·        nu sunt raspunzatoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigator unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;

·        isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui, in cazul in care Castigatorul refuza premiul sau nu se prezinta in vederea inmanarii acestuia.

 

SECTIUNEA 12. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

12.1    Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata si care privesc drepturile Participantilor la Campanie sau in legatura cu desfasurare acestei Campanii, sunt prevazute la Anexa nr. 1 a acestui Regulament Oficial.

 

12.2    Solicitarile/ reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1.

 

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE

 

13.1   Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/ 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 

SECTIUNEA 14. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

14.1   Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei.

14.2   Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei prin intermediul site-ului www.campanie-sanovita.ro si www.sanovita.ro.

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

 

15.1   Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

 

15.2   Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.

 

15.3   Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei, prin afisarea in Locatiile participante la Campanie si/sau prin publicare pe site-ul www.campanie-sanovita.ro  si www.sanovita.ro sau prin alte mijloace de informare a publicului.

 

SECTIUNEA 16. LITIGII

16.1   Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

16.2    Eventualele reclamatii/ sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre Organizator, cu sediul in Str. Industriei, Nr. 89, Pausesti Maglasi, Ulmetel, Valcea, in termen de maximum 10 (zece) zile de la data publicarii tuturor castigatorilor validati. Dupa aceasta data nici o reclamatie/ sesizare nu va mai putea fi formulata.

 

16.3   Eventualele reclamatii/ sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu:

a)      numele, domiciliul/ resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului;

b)     prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

 

16.4   Sesizarile si reclamatiile se vor solutiona in termen de 20 zile lucratoare de la data primirii.

ANEXA nr. 1

la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Mesele vegetariene sunt o bucurie. Iti oferim premii pentru bucatarie!”

Campanie promotionala adresata consumatorilor,

Perioada campaniei: 01 martie 2022 – 31 mai 2022

 

-Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

1.      Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai

 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

 

Sano Vita S.R.L. cu sediul in Păușești Măglași, Str.Industriei, nr.89, sat Ulmețel, jud.Vâlcea, Cod fiscal RO7852913, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J38/692/1995, denumita in continuare "Operatorul")

 

prin intermediul Create Direct SRL, cu sediul in Strada Siriului, nr 42-46, sector 1, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare RO16678558 (denumita in continuare "Imputernicit").

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

 

Sano Vita SRL, persoana de contact Anda Maria Dinca, email: secretariat@sanovita.ro, telefon: + 40 250 776 333, adresa sediu: Str. Industriei Nr. 89, Pausesti Maglasi, Ulmetel, Valcea.

 

 

 

2.      Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, atat Organizatorul, cat si Agentia vor prelucra date cu caracter personal, astfel:

-        Organizatorul va prelucra, pentru a putea organiza Campania, extrage si valida castigatorii, urmatoarele:

(i)     de la Participantii la Campanie: numar de telefon, numarul, data si valoarea data bonului fiscal/ facturii fiscale;

(ii)    De la potentialii castigatori, in plus fata de cele de mai sus, vor fi prelucrate: numele si prenumele, adresa de livrare premiu, numar si serie CI, semnatura, daca este cazul codul numeric personal (pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Operatorului de a retine si a vira impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare), locul nasterii mentionat in CI, adresa din CI, data emiterii CI, valabiltate CI, adresa de e-mail (pentru cazurile in care castigatorii aleg comunicarea informatiilor privind validarea via email), vocea si alte date rezultate ca urmare a convorbirilor telefonice efectuate pentru validarea castigatorilor, copia integrala a bonului fiscal cu care a fost efectuata inregistrarea in campanie – care poate contine date privind adresa persoanei.

 

3.    Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

(i)      organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii)     desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii)    atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului si/sau Partenerului.

 

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campanie.

 

4.    Temeiurile juridice ale prelucrarii

 

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale “Mesele vegetariene sunt o bucurie. Iti oferim premii pentru bucatarie!”.

In vederea acordarii premiilor cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul Castigatorilor se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

 

5.        Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator, vor fi dezvaluite Imputernicitului Create Direct,  precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

6.    Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile de la data finalizarii campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 

7.    Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 

(i)            dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii)           dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)          dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)          dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v)           dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi)          dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(vii)         dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)        dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon - + 40 250 776 333, fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa sediului: Str. Industriei, Nr. 89, Pausesti Maglasi, Ulmetel, Valcea,  sau prin transmiterea acesteia la adresa de secretariat@sanovita.ro

 

8.      Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

9.    Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

10.  Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

11.  Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

ACT ADITIONAL LA

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Mesele vegetariene sunt o bucurie. Iti oferim premii pentru bucatarie!”

Campanie promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 01 martie 2022 – 31 mai 2022

 

 

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale organizata de Sano Vita S.R.L. prin intermediul  Agentiei Create Direct SRL se modifica dupa cum urmeaza:

Articolul VIII, Paragraful 8.2 Tragerile la sorti

Tragerile la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei se vor efectua printr-un sistem electronic de extragere securizat, mai exact, tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide efectuate in Campanie conform perioadelor descrise la la art. 8.3, pentru fiecare tip de premiu in parte.

Tragerile la sorti se vor desfasura in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, in prezenta unui notar public si a unui reprezentant al Organizatorului.

Prin inscrierea valabila in Campanie, orice Participant dobandeste vocatia de a castiga 1 (un) singur premiu din aceeasi categorie de premii.

 

Nu este permis ca un Participant sa cumuleze premii similare la tragerile la sorti organizate in date diferite sau in aceeasi data.

Se modifica in:

Tragerile la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei se vor efectua printr-un sistem electronic de extragere securizat, mai exact, tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide efectuate in Campanie conform perioadelor descrise la la art. 8.3, pentru fiecare tip de premiu in parte.

Tragerile la sorti se vor desfasura in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, in prezenta unui notar public si a unui reprezentant al Organizatorului.

Prin inscrierea valabila in Campanie, orice Participant dobandeste vocatia de a castiga 1 (un) singur premiu din aceeasi categorie de premii.

Nu este permis ca un Participant sa cumuleze premii similare la tragerile la sorti organizate in date diferite sau in aceeasi data.

In cadrul tragerilor la sorti ale Campaniei Promotionale, in total se vor extrage:

a) 55 castigatori aferenti premiilor zilnice constand in Nutribulet

b) 8 castigatori aferenti premiilor saptamanale constand in Robot Bucatarie Bosch

c) 1 castigator aferent premiului cel mai constand in Voucher Electronic Emag, 30 vouchere electronice x 500 Ron fiecare

d) Cate 1 rezerva pentru fiecare castigator extras. 

Restul prevederilor regulamentului (legalizat cu numarul 391 de catre Notar Public Nica Oana Raluca la data de 23.02.2022) raman neschimbate.

ACT ADITIONAL LA

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Mesele vegetariene sunt o bucurie. Iti oferim premii pentru bucatarie!”

Campanie promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 01 martie 2022 – 31 mai 2022

 

 

 

Avand in vedere ca:

(i)              la acest moment se estimeaza ca produsele din piata ce semnaleaza Campania Promotionala nu s-au epuizat si se estimeaza ca acestea se vor epuiza cel tarziu la finalul lunii iulie;

(ii)            organizatorul se vede nevoit sa prelungeasca durata Campaniei Promotionale pentru a evita o situatie in care exista in piata produse care semnaleaza Campania Promotionala la momentul la care Campania Promotionala s-ar fi terminat;

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale organizata de Sano Vita S.R.L. prin intermediul  Agentiei Create Direct SRL se modifica dupa cum urmeaza:

 

1. PERIOADA CAMPANIEI SE EXTINDE PANA LA 31 iulie 2022

In acest sens data de 31 mai 2022 devine, pentru intreg Regulamentul Campaniei, data de 3 iulie 2022.

 

2. SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR, Paragraful 8.3

Premiile Campaniei, se vor acorda prin trageri la sorti periodice in urmatoarele date, cu luarea in considerare a perioadei in care a fost efectuata inscrierea:

 

-       A noua tragere la sorti se va efectua in data de 7 iunie 2022, in cadrul careia se va desemna castigatorul Marelui Premiu, conform Sectiunii 6.1 din prezentul Regulament.

 

Pentru aceasta tragere la sorti  se vor lua in considerare toate inregistrarile valide din fiecare zi a campaniei, efectuate in intervalul orar 01 martie 2022 – ora 00:00:01 si pana la  31 iulie 2022 ora 23:59:59, ora Romaniei.

 

SE MODIFICA IN:

 

Premiile Campaniei, se vor acorda prin trageri la sorti periodice in urmatoarele date, cu luarea in considerare a perioadei in care a fost efectuata inscrierea:

 

-       A noua tragere la sorti se va efectua in data de 4 august 2022, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

- 1 castigator pentru Marele Premiu, conform Sectiunii 6.1 la prezentul Regulament

- 1 castigator pentru Premiul constand in Robot de Bucatarie Bosch. Premiul se ofera ca urmare  a neacordarii in cadrul tragerii la sorti din data de 26 aprilie 2022.

- 2 castigatori pentru Premiul constand in Nutribullet. Premiile se ofera la urmare a neacordarii acestora in cadrul tragerii la sorti din data de 11 martie 2022.

 

Pentru aceasta tragere la sorti  se vor lua in considerare toate inregistrarile valide din fiecare zi a campaniei, efectuate in intervalul orar 01 martie 2022 – ora 00:00:01 si pana la  31 iulie 2022 ora 23:59:59, ora Romaniei.

 

 

Restul prevederilor regulamentului autentificat sub numarul 391 din data de 23.02.2022 de catre notar public Nica Oana Raluca raman neschimbate.


 

 

ACT ADITIONAL LA

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Mesele vegetariene sunt o bucurie. Iti oferim premii pentru bucatarie!”

Campanie promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 01 martie 2022 – 31 mai 2022

 

 

 

Avand in vedere ca:

(i)              la acest moment se estimeaza ca produsele din piata ce semnaleaza Campania Promotionala nu s-au epuizat si se estimeaza ca acestea se vor epuiza cel tarziu la finalul lunii iulie;

(ii)            organizatorul se vede nevoit sa prelungeasca durata Campaniei Promotionale pentru a evita o situatie in care exista in piata produse care semnaleaza Campania Promotionala la momentul la care Campania Promotionala s-ar fi terminat;

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale organizata de Sano Vita S.R.L. prin intermediul  Agentiei Create Direct SRL se modifica dupa cum urmeaza:

 

1. PERIOADA CAMPANIEI SE EXTINDE PANA LA 30 SEPTEMBRIE 2022

 

2. SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR, Paragraful 8.3

Premiile Campaniei, se vor acorda prin trageri la sorti periodice in urmatoarele date, cu luarea in considerare a perioadei in care a fost efectuata inscrierea:

 

-       A noua tragere la sorti se va efectua in data de 7 iunie 2022, in cadrul careia se va desemna castigatorul Marelui Premiu, conform Sectiunii 6.1 din prezentul Regulament.

 

Pentru aceasta tragere la sorti  se vor lua in considerare toate inregistrarile valide din fiecare zi a campaniei, efectuate in intervalul orar 01 martie 2022 – ora 00:00:01 si pana la  31 mai 2022 ora 23:59:59, ora Romaniei.

 

SE MODIFICA IN:

 

Premiile Campaniei, se vor acorda prin trageri la sorti periodice in urmatoarele date, cu luarea in considerare a perioadei in care a fost efectuata inscrierea:

 

-       A noua tragere la sorti se va efectua in data de 4 august 2022, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

- 1 castigator pentru Premiul constand in Robot de Bucatarie Bosch. Premiul se ofera ca urmare  a neacordarii in cadrul tragerii la sorti din data de 26 aprilie 2022.

- 2 castigatori pentru Premiul constand in Nutribullet. Premiile se ofera la urmare a neacordarii acestora in cadrul tragerii la sorti din data de 11 martie 2022.

 

Pentru aceasta tragere la sorti  se vor lua in considerare toate inregistrarile valide din fiecare zi a campaniei, efectuate in intervalul orar 01 martie 2022 – ora 00:00:01 si pana la  31 iulie 2022 ora 23:59:59, ora Romaniei.

 

-         A zecea tragere la sorti se va efectua in data de 6 octombrie 2022, in cadrul careia se va desemna castigatorul Marelui Premiu, conform Sectiunii 6.1 din prezentul Regulament.

 

Pentru aceasta tragere la sorti  se vor lua in considerare toate inregistrarile valide din fiecare zi a campaniei, efectuate in intervalul orar 01 martie 2022 – ora 00:00:01 si pana la  30 septembrie 2022 ora 23:59:59, ora Romaniei.

 

Restul prevederilor regulamentului (legalizat cu numarul 391 din 23.02.2022 de catre Notar Public Nica Oana Raluca) raman neschimbate.

Produs adăugat la wishlist